Syndyk Tłoczni Metali “PRESSTA” S.A. w upadłości likwidacyjnej sprzeda lokale w hali magazynowej w Bolechowie

Syndyk Tłoczni Metali “PRESSTA” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bolechowie

oferuje do sprzedaży nieruchomości lokalowe znajdujące się w hali posadowionej na działce o nr ewid. 45/37, położonej przy ul. Obornickiej 1 w Bolechowie, gm. Czerwonak, tj.:

  1. nieruchomość lokalową nr 2.5, zapisaną w KW nr PO1P/00293006/6, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 4000 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4000/59435 – cena minimalna 200.000,00 zł
  2. nieruchomość lokalową nr 2.6, zapisaną w KW nr PO1P/00293007/3, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 2168 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 2168/59435 – cena minimalna 100.000,00 zł
  3. nieruchomość lokalową nr 2.7 zapisaną w KW nr PO1P/00293008/0, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 885 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 885/59435 – cena minimalna 35.000,00 zł
  4. nieruchomość lokalową nr 2.8, zapisaną w KW nr PO1P/00293009/7, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 3256 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3256/59435 – cena minimalna 180.000,00 zł
  5. nieruchomość wspólna opisana jest w KW nr PO1P/00212602/3

Szczegółowy opis nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. 61 639 45 25. Nieruchomości można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem. Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod ww. adresem w terminie do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10:00. Wadium w wysokości 10% ceny minimalnej należy wpłacić na konto bankowe nr 66 1090 1362 0000 0001 2089 1549 do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9.

Syndyk masy upadłości Grupy Producentów Rolnych Michel Pasze sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Śmiglu (KRS: 0000396126) zaprasza do składania ofert na nabycie ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO

położonego w Bruszczewie (województwo wielkopolskie), ul. Główna 3a,

za cenę nie niższą niż 20.599.015,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy piętnaście złotych) netto powiększoną o wartość zapasów magazynowych, ustaloną według wartości księgowej na podstawie inwentury sporządzonej najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą:

  • nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1K/00054880/4,
  • ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne wymienione w ekspertyzie z dnia 28 sierpnia 2018 r. sporządzonej przez mgr inż. Michała Majchrzyckiego,
  • zapasy magazynowe,
  • ruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieujęte w ekspertyzie z dnia 28 sierpnia 2018 r. – załącznik nr 1.

Powyższe składniki stanowią zorganizowaną gospodarczo i funkcjonalnie całość – WYTWÓRNIĘ PASZ.

Ze sprzedaży wyłączone są: środki pieniężne (w kasie i na rachunkach bankowych), wierzytelności, rozliczenia międzyokresowe, papiery wartościowe i inne należności (zarówno upadłego jak i masy upadłości).

Rozpatrywane będą tylko oferty, w których proponowana cena zakupu jest nie niższa niż 20.599.015,00 zł netto oraz zawierające zobowiązanie zakupu zapasów magazynowych wycenionych przez syndyka według wartości księgowej na postawie inwentury sporządzonej najpóźniej na 7 dni przed zawarciem umowy  sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2.060.000,00 zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 10 2030 0045 1110 0000 0258 4490.

Oferty w sprawie nabycia wraz z dowodem wpłaty wadium należy złożyć w terminie do 23 listopada 2018 r. do godz. 12:00 w Biurze syndyka, ul. Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań.

Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Biurze syndyka, ul. Mickiewicza 5/9, Poznań, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Syndyk zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 639 45 25 lub adresem mailowym biuro@kancelaria-bb.pl

REGULAMIN PRZETARGU_GRP Michel Pasze