położonego w Bruszczewie (województwo wielkopolskie), ul. Główna 3a,

za cenę nie niższą niż 20.599.015,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy piętnaście złotych) netto powiększoną o wartość zapasów magazynowych, ustaloną według wartości księgowej na podstawie inwentury sporządzonej najpóźniej na 7 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą:

  • nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr PO1K/00054880/4,
  • ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne wymienione w ekspertyzie z dnia 28 sierpnia 2018 r. sporządzonej przez mgr inż. Michała Majchrzyckiego,
  • zapasy magazynowe,
  • ruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nieujęte w ekspertyzie z dnia 28 sierpnia 2018 r. – załącznik nr 1.

Powyższe składniki stanowią zorganizowaną gospodarczo i funkcjonalnie całość – WYTWÓRNIĘ PASZ.

Ze sprzedaży wyłączone są: środki pieniężne (w kasie i na rachunkach bankowych), wierzytelności, rozliczenia międzyokresowe, papiery wartościowe i inne należności (zarówno upadłego jak i masy upadłości).

Rozpatrywane będą tylko oferty, w których proponowana cena zakupu jest nie niższa niż 20.599.015,00 zł netto oraz zawierające zobowiązanie zakupu zapasów magazynowych wycenionych przez syndyka według wartości księgowej na postawie inwentury sporządzonej najpóźniej na 7 dni przed zawarciem umowy  sprzedaży.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 2.060.000,00 zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 10 2030 0045 1110 0000 0258 4490.

Oferty w sprawie nabycia wraz z dowodem wpłaty wadium należy złożyć w terminie do 23 listopada 2018 r. do godz. 12:00 w Biurze syndyka, ul. Mickiewicza 5/9, 60-833 Poznań.

Szczegółowe warunki sprzedaży określa Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Biurze syndyka, ul. Mickiewicza 5/9, Poznań, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Syndyk zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 639 45 25 lub adresem mailowym biuro@kancelaria-bb.pl

REGULAMIN PRZETARGU_GRP Michel Pasze