syndyk sprzeda lokale w hali magazynowej w Bolechowie

Syndyk Tłoczni Metali „PRESSTA” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bolechowie
oferuje do sprzedaży nieruchomości lokalowe znajdujące się w hali posadowionej na działce o nr ewid. 45/37, położonej przy ul. Obornickiej 1 w Bolechowie, gm. Czerwonak, tj.:
1. nieruchomość lokalową nr 2.5, zapisaną w KW nr PO1P/00293006/6, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 4000 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4000/59435 – cena minimalna 107.640,00 zł
2. nieruchomość lokalową nr 2.6, zapisaną w KW nr PO1P/00293007/3, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 2168 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 2168/59435 – cena minimalna 53.360,00 zł
ww. nieruchomość wspólna opisana jest w KW nr PO1P/00212602/3
Szczegółowy opis nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. 61 639 45 25. Nieruchomości można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem. Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod ww. adresem w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godz. 11:30. Wadium w wysokości 10% ceny minimalnej należy wpłacić na konto bankowe nr 66 1090 1362 0000 0001 2089 1549 do dnia 22.05.2020 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9.

syndyk sprzeda lokal mieszkalny w Dębnie

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Grubich-Wnuk

oferuje do sprzedaży nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości Joanny Grubich-Wnuk tj. lokal mieszkalny nr 6 znajdujący się w budynku nr 22A w Dębnie, o pow. 77,10 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Złotowie prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00033926/8 wraz z udziałem, wynoszącym 1586/10000 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00030462/6 – cena minimalna: 74.200 zł.
Wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wyżej wymienionej nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy nr 49 1090 1447 0000 0001 4259 0044 do dnia 01.06.2020 r. do godz. 13:00.

Szczegółowy opis ww. nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. 61 639 45 25.
Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod ww. adresem w terminie do 01.06.2020 r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.06.2020 r. o godz. 15:00.