Syndyk masy upadłości spółki Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ-EKON S.A. w upadłości z siedzibą w Koninie sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, wierzytelność przysługującą masie upadłości wobec:
Jarosława Chmielewskiego w łącznej kwocie 91.321,97 zł (należność główna)
Pisemne oferty zawierające szczegółowe dane oferenta wraz z danymi kontaktowymi oraz oferowaną ceną należy składać w biurze syndyka w Poznaniu (60-833), przy ul. Mickiewicza 5/9, do dnia 21 maja 2021 r., do godz. 12:00, z dopiskiem: “oferta na wierzytelności INŻ-EKON”; rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2021 r., o godz. 12:30, w biurze syndyka.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i warunków sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod nr. tel. +48 61 639 45 25 (w godz. 9.00–16.00).