Syndyk Tłoczni Metali „PRESSTA” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bolechowie
oferuje do sprzedaży nieruchomości lokalowe znajdujące się w hali posadowionej na działce o nr ewid. 45/37, położonej przy ul. Obornickiej 1 w Bolechowie, gm. Czerwonak, tj.:
1. nieruchomość lokalową nr 2.5, zapisaną w KW nr PO1P/00293006/6, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 4000 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 4000/59435 – cena minimalna 107.640,00 zł
2. nieruchomość lokalową nr 2.6, zapisaną w KW nr PO1P/00293007/3, w skład której wchodzi lokal użytkowy o pow. 2168 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 2168/59435 – cena minimalna 53.360,00 zł
ww. nieruchomość wspólna opisana jest w KW nr PO1P/00212602/3
Szczegółowy opis nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. 61 639 45 25. Nieruchomości można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem. Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod ww. adresem w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godz. 11:30. Wadium w wysokości 10% ceny minimalnej należy wpłacić na konto bankowe nr 66 1090 1362 0000 0001 2089 1549 do dnia 22.05.2020 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9.