Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Grubich-Wnuk

oferuje do sprzedaży nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości Joanny Grubich-Wnuk tj. lokal mieszkalny nr 6 znajdujący się w budynku nr 22A w Dębnie, o pow. 77,10 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Złotowie prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00033926/8 wraz z udziałem, wynoszącym 1586/10000 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie prowadzi księgę wieczystą nr PO1Z/00030462/6 – cena minimalna: 74.200 zł.
Wadium w wysokości 10% ceny minimalnej wyżej wymienionej nieruchomości należy wpłacić na rachunek bankowy nr 49 1090 1447 0000 0001 4259 0044 do dnia 01.06.2020 r. do godz. 13:00.

Szczegółowy opis ww. nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. 61 639 45 25.
Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod ww. adresem w terminie do 01.06.2020 r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.06.2020 r. o godz. 15:00.