Katarzyna Bor

Zażalenie w prawie upadłościowym – uchwała SN


W postępowaniu o ogłoszenie upadłości zażalenie przysługuje na postanowienie sądu kończące postępowanie oraz w przypadkach określonych w ustawie.

Przepisy dopuszczają zabezpieczenie majątku dłużnika w toku postępowania o ogłoszenie upadłości przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, którego zgoda jest wymagana, pod rygorem nieważności, dla dokonania przez dłużnika czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Ustawa nie wskazuje jednak wprost, czy na takie postawienie o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego przysługuje zażalenie.

Przedmiotowe zagadnienie prawne było przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W uchwale z dnia 11 kwietnia 2019 r., II CZP 108/18, Sąd Najwyższy stwierdził, iż na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika wydane w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym po złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości przysługuje zażalenie. Powołał się przy tym na art. 37 prawa upadłościowego, zgodnie z którym, w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania zabezpieczającego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym. Z kolei zgodnie z art. 741 Kodeksu postępowania cywilnego, na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.