Katarzyna Bor

Majątek wspólny małżonków po ogłoszeniu upadłości jednego z nich


Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

Przepis ten niewątpliwie dotyczy przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Powstała wątpliwość czy w przypadku upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, do których upadłości stosuje się przepisy o odrębnych postępowaniach upadłościowych, tj. art. 4911 – 49123, ma zastosowanie art. 124 ust. 1.

Przedmiotowe zagadnienie rozstrzygnął Sąd Najwyższy uchwałą składu 7 sędziów z dnia 16 grudnia 2019 r., wskazując, iż z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 4911 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości.