Justyna Klimek

Od 1 lipca 2020 r. zaczną działać sądy ds. własności intelektualnej.


W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał długo wyczekiwaną nowelizację ustawy – kodeks postępowania cywilnego, która zakłada utworzenie w strukturach sądownictwa powszechnego osobnych wydziałów zajmujących się sprawami z zakresu własności intelektualnej. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, do spraw własności intelektualnej należeć będą sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej, o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, a także sprawy o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz niektóre sprawy o ochronę dóbr osobistych.

Nowelizacja wprowadza w wyżej wymienionych sprawach obowiązkowe zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 20 tysięcy złotych, przewidując jednocześnie, że sąd może zwolnić stronę, na wniosek lub z urzędu, z obowiązkowego zastępstwa, jeżeli okoliczności, w tym stopień zawiłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa.

Sprawy z zakresu własności intelektualnej w I instancji rozpoznawać będą sądy okręgowe. Powołanie specjalistycznych wydziałów planowane jest przy czterech sądach okręgowych – w Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Katowicach oraz przy dwóch sądach apelacyjnych – w Warszawie i Katowicach. W sprawach własności intelektualnej dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym, wyłącznie właściwy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie. Obecnie sprawy te są rozpoznawane przez sądy powszechne na terenie całego kraju.

Nowelizacja zakłada również wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach własności intelektualnej, w ramach którego uregulowano m.in. możliwość zabezpieczenia środka dowodowego (także w stosunku do osoby, która nie jest pozwana w danej sprawie, a w której władaniu znajduje się środek dowodowy lub która może umożliwić jego zabezpieczenie) oraz roszczenia informacyjne, które mają ułatwić powodowi dochodzenie swoich praw.

Nowelizację z pewnością należy ocenić pozytywnie, ponieważ stanowi ona odpowiedź na aktualną sytuację związaną z rosnącą liczbą postępowań z zakresu własności intelektualnej oraz specyfiką tych spraw, a także ze względu na to, że może ona mieć realny wpływ na sprawność prowadzenia postępowań oraz jakość orzecznictwa w sprawach z zakresu własności intelektualnej.