Katarzyna Bor

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta


Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska (tj. małżonek, krewny do drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostającą we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta). Zwolnienia z tajemnicy nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska.

Dnia 9 lutego 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie obowiązku zachowania przez osoby wykonujące zawód medyczny w tajemnicy  informacji związanych z pacjentem po jego śmierci.

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza tryb rozstrzygania sporów między bliskimi zmarłego pacjenta w zakresie ujawniania jego dokumentacji medycznej. W przypadku sporu między osobami bliskimi o ujawnienie tajemnicy lub o zakres jej ujawnienia, zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrażać będzie sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny będzie mogła wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu jest osobą bliską zmarłego pacjenta.

Ponadto nowelizacja przewiduje możliwość wyrażenia przez samego pacjenta sprzeciwu za życia. Sprzeciw ten nie będzie miał jednak charakteru bezwzględnego.  W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, będzie mógł wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy i określić zakres jej  ujawnienia, jeżeli będzie to niezbędne:

1)  w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;

2) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.